Årsmötet 2019

8Årsmötet är nu avslutat. Årsmötet fattade beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet för Verksamhetsåret 2018.

Delar från årsmötet:

 • Som styrelseordförande utsågs Maria Lemon
 • Årsavgiften klubbades till 110 kr
 • Protokoll finns att få

Varmt tack till Anna Gustafssons föreläsning om hennes resa och engagemang för Ghana!

Och ett innerligt tack till medlemmar som bakat och på annat sätt bidragit till  att årsmötet blev väldigt lyckat!

//Children's Home

Valberedning intill nästa valperiod

Valberedning  intill årsmötet 2021

Ordförande: Svea Hoffmann  Kontakt: svea.hoffmann@hotmail.com

Valberedare: Ylva Hoffmann

Valberedare: Åsa Hoffmann

 

 

  

Kodrapport

Detta är kodrapporten för Children´s Home verksamhetsåret 20180101–20181231.

 

Den består av dessa delar                             

 

 • En beskrivning av Children’s Home styrning

 • Children’s Homes styrelse

 • Children’s Homes förhållningssätt till att inte vara medlem i FRII

 • Styrelsens rapport om intern kontroll

  

Styrning och ledning för Children’s Home

 

Children’s Home är en ideell allmännyttig förening där högsta beslutande organ är årsmötet. Man har att utöva sin ledning enligt de stadgar som är upprättade. Styrelsens arbete granskas. Se stadgarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrelsen väljs på två års tid intill slutet av det årsmötet, ordförande, revisor, valberedning väljs på ett år.

 

Vem

Roll

Invald

Bor

Profil

Övriga uppdrag

Maria Lemon

Ordförande

Firmatecknare

 

2018-04-28

Sörberge

Utlastningschef

Arbetar inom sågverksindustrin, engagerad ideellt

Sara Svensson

Ledamot Firmatecknare

 

2017-04-29

Edsele

Vikarierande inom Ramsele äldrevård

Ambassadör för Children’s Home

Hjördis Hammarström

Ledamot

2017-04-29

Granlo

holm

Pensionär

Stort intresse för mänskliga rättigheter. Engagerad i flera ideella organisationer

Karin Rönnkvist

Ledamot

2017-04-29

Söråker

Vårdbiträde

Arbetar ideellt inom flera organisationer

Jennie Rönnkvist

Ledamot

kassör

2017-04-29

Alnö

Affärsassistent

Arbetar på Stort Logistikföretag Arbetar ideellt inom flera organisationer

Kenneth Norberg

Revisor

2018-04-28

Söråker

Tidningsbud

Engagerad i Tynderö kyrkoråd och RSMH

 

 

 

 

 

 

 

Children’s Homes förhållningssätt till FRII:s kvalitetskod

 

 

 

Målstyrning är viktigt inom Children’s Home. I sina kommande årsberättelser ska det tydligt redovisas mätbara nyckeltal. De går att finna på www.childrenshome.se

 

Så länge Children’s Home inte kan vara medlem i FRII för avgiftens skull ska vi fortsätta utveckla kvalitetskoden så att den är helt genomarbetad den dagen vi söker medlemskap i FRII.

 

 

 

Intern kontroll

 

Children’s Home bedriver intern kontroll och ska granskas enligt de regler som finns nämnda i stadgarna.

 

 

 

Kontrollmiljö

 

 

 

Den kultur och de värderingar som styrelsen arbetar med, utgår ifrån de styrdokument, medarbetarnas erfarenheter, organisationens utformning samt styrelsens befogenheter. Det är viktigt att vara ändamålsenlig och uppnå effektivitet.

 

Children’s Home arbetar med ISO 31000 utan att vara certifierade men förstår dess innebörd med riskhantering.

 

 

 

Riskhantering

 

 

 

Children’s Home arbetar med ISO 31000. Vi arbetar med att identifiera risker inom föreningen och främst de risker som finns eller kan komma uppstå på plats i Ghana.  Inom arbetet görs bedömningen hur stor riskerna är, hur sannolikheten är att de uppstår och man listar på beslutande åtgärder per risk. De mest väsentliga riskerna redovisas för styrelsen som följer upp att beslutande åtgärder har implementerats.

 

 

 

Kontrollaktiviteter

 

 

 

Kontrollaktiviteter syftar till att hitta och förebygga fel. De ska leda till en god intern kontroll som kopplas till handlingsplaner för kommande verksamhetsår.

 

 

 

Kommunikation och information

 

 

 

Kommunikation och information har till syfte att rapportera från styrelsen och ut i organisationen samt vice versa.

 

Medarbetare, medlemmar och styrelse ska vara informerade och uppdaterade om interna regelverk, policys och centrala styrdokument. Andra väsentliga regelverk som kan komma från Ghana, ska så långt som möjligt informeras till styrelsen. Barnkonventionen är ett kraftfullt regelverk som styrelsen ska arbeta utifrån.

 

 

 

Uppföljning

 

 

 

Uppföljning ska säkerställa kvaliteten på de olika processerna inom Children’s Home.

 

Styrelsen ska utvärdera kontinuerligt det arbete som gjorts mot projekten i Afrika. Styrelsen ska göra en bedömning utifrån den information de har och granska effektiviteten av det arbete som utförts under verksamhetsåret.

 

Verksamhetsberättelse för året 2018

 

Children’s Home Timrå Kommun                                                                            

 

Verksamhetsberättelse för året 2018                                               20190114

 

Information om verksamheten

 

Föreningen har till ändamål att ge förutsättning för god och trygg uppväxt för barn i utvecklingsländer och speciellt mot Afrika, genom större medvetenhet om utsatta och övergivna barn. Föreningen ska förbättra för barn och belysa marginaliserade familjers levnadsvillkor och utbildningsmöjligheter. Sköta fadderprogram, driva opinion, och bidra med olika hjälpinsatser så att nödlidande kan få möjligheter att söka hjälp eller information hos offentliga institutioner.

 

 

 

Children’s Home samlar in medel från allmänheten, företag och organisationer samt ingår samarbeten med offentliga institutioner och ska vidare informera om sin egen verksamhet och driva barnrättsfrågor.

 

 

 

Children’s Home är i sin juridiska form en allmännyttig ideell förening som stiftades 2014.

 

 

 

Verksamhetsberättelse

 

Under perioden har föreningen haft en verksamhet, som bedrivits inom tillgängliga ekonomiska ramar. Ekonomin är vid årets slut balanserad och redovisas i särskild rapport.

 

Styrelsen och övriga funktionärer har under året utgjorts av

 

Ordförande och Webansvarig                                     Maria Lemon

 

Ledamot                                                                        Sara Svensson

 

Ledamot                                                                        Hjördis Hammarström

 

Ledamot                                                                        Karin Rönnkvist

 

Ledamot                                                                        Jennie Rönnkvist

 

Kassör                                                                            Kristina Wikström (fd Stavås)

 

Möten:

 

Årsmöte hölls 2018-04-28 på Trädgårdsgatan 5, Sörberge.

 

 1. Mötet genomfördes enligt fastställd dagordning och gästtalare var Karin Rönnkvist, medlem i styrelsen, som besökt Ghana och Human Compassion, MCTF och Home for Hope

 

Styrelsemöten har under året varit sex stycken. Protokoll finns att tillgå genom kontakt med Children’s Home.

 

Verksamhetsutveckling:

 

 

 

 1. Löpande uppföljning och avstämningsmöten med hemmen Home for Hope, Human Compassion och centret MCTF

 2. Medlemsregister är upprättat och studier av fadderverksamhet har genomförts.

 3. Fadderprogram har pågått löpande under året

 4. Insamlingar har löpande genomförts av begagnade kläder. Flertalet biståndspaket blev ivägskickade till barnhemmet Home for Hope och Human Compassion samt till informationscentret MCTF. Gåvor och paket har skickats flera gånger under året.

   

 5. Löpande samarbete med Informationscentret MCTF i Gomoa Tarkwa Ghana. Föreningen MCTF har som ändamål att hjälpa, utbilda och informera utsatta och marginaliserade barn och vuxna, om dess rättigheter i området runt om hemmet Home for Hope.

 6. Regelbunden kontakt med Sundsvall-Vängåvans Rotaryklubb som tidigare sponsrat delar av byggnad i Gomoa Tarkwa Ghana.

 7. Medel och styrning av projektet ”Skydd och säkerhet” för fortsättning av byggandet för inhägnat område runt Home for Hope i Ghana.

   

 8. Inlämnande av förstudie om jämstäldhetsprojekt i Ghana till Forum Syd. Children’s Home fick godkännande att lämna in några dagar tidigare än utsatt. Tyvärr kunde FORUM Syd inte hantera ärendet då och svaret drog ut på tiden. Children’s Home bekostade förstudien själv.

 9. 9-årige pojken A.B, boende på Home for Hope, avled i en drunkningsolycka vid havet. Gåva till delar av begravning har lämnats.

 10. Second Handbutiken i Sverige har förvarat och sålt delar av de storlekar och saker som blir över av det insamlade (udda storlekar, skrymmande e.t.c).

 11. Children’s Home Region Syd (Hässleholm) och Region Norge (Oslo) och Region Mellan (Söderköping) har drivit sin stödverksamhet under året genom insamling av medel och förvärvning av medlemmar.

 12. Children’s Home Region Syd har skapat budskapsarmband, väskor och mössor .

 13. Föreläsningar har hållits för Rotary Club Sundsvall-Vängåvan samt för Skäns församling i Sundsvall

 14. Children’s Home har medverkat och informerat om verksamheten på SCA Medelpads skogsdag vid Galtström.

 15. Biståndsresa till Ghana har genomförts för riskanalyser, workshop och utveckling av verksamheten. En färkskrivare och scanner lämnades till MCTF

 16. Flertalet volontärer har rest med vår hjälp och arbetat på Home for Hope samt ett sjukhus.

 17. Hem Human Compassion i Afiama Ghana har sökt nytt boende då hyran är ohanterlig för dem.

 18. Privatskola fortlöper på Home for Hope i Gomoa Tarkwa Ghana med hjälp av stiftelsen Home for Hope.de i Tyskland. Children’s Home utbildar och hjälper personal på Home for Hope i styrelsearbete (för privatskolan) och har bidragit med administrativa insatser så att skolans verksamhet kan utvecklas.

 19. Inköp har skett av skolmaterial, kläder och fritids aktiviteter till barnen på Human Compassion och Home for Hope i Ghana.  Skolböcker har skickats från Sverige

 20. Genom medel från Childrens Home har 4 barn startat sin utbildning på secondary school

 21. Gåva 1 av 3 till Apelsinlund är förmedlad till Home for Hope. Lundarna ska ge inkomst.

 

Hemsida:

 

Vår webansvarige Maria Lemon genomför löpande uppdateringar på hemsidan för www.childrenshome.se . På sociala medier @childrenshome.sverige uppdaterar Jennie Rönnkvist, Sara Svensson och Maria Lemon

 

Fadderantal:

 

Fadderantalet är vid utgången av 2018: 103 st. Fadderavgiften är 100 kr per månad och de bidragen skickas löpande till barnhemmen.

 

Medlemsantal:

 

Medlemsantalet är vid utgången av 2018: 166 st. Medlemsavgiften är 100 kr per år/anmälan och de bidragen skickas löpande till barnhemmen.

 

Något kommunalt bidrag har inte erhållits.

 

Timrå, 2019-01-14

 

 Maria Lemon                                                                 Sara Svensson

 Hjördis Hammarström                             Karin Rönnkvist

 ennie Rönnkvist

 

Resultat 2018

Policy samarbetspartners