Årsmötet 2018

Årsmötet är nu avslutat. Årsmötet fattade beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet för Verksamhetsåret 2017.

Delar från årsmötet:

 • Som styrelseordförande utsågs Maria Lemon
 • Årsavgiften klubbades till 100 kr
 • Protokoll finns att få

Varmt tack till Karin Rönnkvists föreläsning om hennes resor och engagemang för Ghana!

Och ett innerligt tack till medlemmar som bakat och på annat sätt bidragit till  att årsmötet blev väldigt lyckat!

//Children's Home

Valberedning intill nästa årsmöte

Valberedning  intill årsmötet 2019

Ordförande: Svea Hoffmann  Kontakt: svea.hoffmann@hotmail.com

Valberedare: Ylva Hoffmann

Valberedare: Åsa Hoffmann

 

 

  

Kodrapport

Detta är kodrapporten för Children´s Home verksamhetsåret 20180101–20181231.

 

Den består av dessa delar                             

 

 • En beskrivning av Children’s Home styrning

 • Children’s Homes styrelse

 • Children’s Homes förhållningssätt till att inte vara medlem i FRII

 • Styrelsens rapport om intern kontroll

  

Styrning och ledning för Children’s Home

 

Children’s Home är en ideell allmännyttig förening där högsta beslutande organ är årsmötet. Man har att utöva sin ledning enligt de stadgar som är upprättade. Styrelsens arbete granskas. Se stadgarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrelsen väljs på två års tid intill slutet av det årsmötet, ordförande, revisor, valberedning väljs på ett år.

 

Vem

Roll

Invald

Bor

Profil

Övriga uppdrag

Maria Lemon

Ordförande

Firmatecknare

 

2018-04-28

Sörberge

Utlastningschef

Arbetar inom sågverksindustrin, engagerad ideellt

Sara Svensson

Ledamot Firmatecknare

 

2017-04-29

Edsele

Vikarierande inom Ramsele äldrevård

Ambassadör för Children’s Home

Hjördis Hammarström

Ledamot

2017-04-29

Granlo

holm

Pensionär

Stort intresse för mänskliga rättigheter. Engagerad i flera ideella organisationer

Karin Rönnkvist

Ledamot

2017-04-29

Söråker

Vårdbiträde

Arbetar ideellt inom flera organisationer

Jennie Rönnkvist

Ledamot

kassör

2017-04-29

Alnö

Affärsassistent

Arbetar på Stort Logistikföretag Arbetar ideellt inom flera organisationer

Kenneth Norberg

Revisor

2018-04-28

Söråker

Tidningsbud

Engagerad i Tynderö kyrkoråd och RSMH

 

 

 

 

 

 

 

Children’s Homes förhållningssätt till FRII:s kvalitetskod

 

 

 

Målstyrning är viktigt inom Children’s Home. I sina kommande årsberättelser ska det tydligt redovisas mätbara nyckeltal. De går att finna på www.childrenshome.se

 

Så länge Children’s Home inte kan vara medlem i FRII för avgiftens skull ska vi fortsätta utveckla kvalitetskoden så att den är helt genomarbetad den dagen vi söker medlemskap i FRII.

 

 

 

Intern kontroll

 

Children’s Home bedriver intern kontroll och ska granskas enligt de regler som finns nämnda i stadgarna.

 

 

 

Kontrollmiljö

 

 

 

Den kultur och de värderingar som styrelsen arbetar med, utgår ifrån de styrdokument, medarbetarnas erfarenheter, organisationens utformning samt styrelsens befogenheter. Det är viktigt att vara ändamålsenlig och uppnå effektivitet.

 

Children’s Home arbetar med ISO 31000 utan att vara certifierade men förstår dess innebörd med riskhantering.

 

 

 

Riskhantering

 

 

 

Children’s Home arbetar med ISO 31000. Vi arbetar med att identifiera risker inom föreningen och främst de risker som finns eller kan komma uppstå på plats i Ghana.  Inom arbetet görs bedömningen hur stor riskerna är, hur sannolikheten är att de uppstår och man listar på beslutande åtgärder per risk. De mest väsentliga riskerna redovisas för styrelsen som följer upp att beslutande åtgärder har implementerats.

 

 

 

Kontrollaktiviteter

 

 

 

Kontrollaktiviteter syftar till att hitta och förebygga fel. De ska leda till en god intern kontroll som kopplas till handlingsplaner för kommande verksamhetsår.

 

 

 

Kommunikation och information

 

 

 

Kommunikation och information har till syfte att rapportera från styrelsen och ut i organisationen samt vice versa.

 

Medarbetare, medlemmar och styrelse ska vara informerade och uppdaterade om interna regelverk, policys och centrala styrdokument. Andra väsentliga regelverk som kan komma från Ghana, ska så långt som möjligt informeras till styrelsen. Barnkonventionen är ett kraftfullt regelverk som styrelsen ska arbeta utifrån.

 

 

 

Uppföljning

 

 

 

Uppföljning ska säkerställa kvaliteten på de olika processerna inom Children’s Home.

 

Styrelsen ska utvärdera kontinuerligt det arbete som gjorts mot projekten i Afrika. Styrelsen ska göra en bedömning utifrån den information de har och granska effektiviteten av det arbete som utförts under verksamhetsåret.

 

Verksamhetsberättelse för året 2017

Children’s Home Timrå Kommun                                                                            

Verksamhetsberättelse för året 2017                                               20180128

Information om verksamheten

Föreningen har till ändamål att ge förutsättning för god och trygg uppväxt för barn i utvecklingsländer och speciellt mot Afrika, genom större medvetenhet om utsatta och övergivna barn. Föreningen ska förbättra för barn och belysa marginaliserade familjers levnadsvillkor och utbildningsmöjligheter. Sköta fadderprogram, driva opinion, och bidra med olika hjälpinsatser så att nödlidande kan få möjligheter att söka hjälp eller information hos offentliga institutioner.

 

Children’s Home samlar in medel från allmänheten, företag och organisationer samt ingår samarbeten med offentliga institutioner och ska vidare informera om sin egen verksamhet och driva barnrättsfrågor.

 

Children’s Home är i sin juridiska form en allmännyttig ideell förening som stiftades 2014.

 

Verksamhetsberättelse

Under perioden har föreningen haft en verksamhet, som bedrivits inom tillgängliga ekonomiska ramar. Ekonomin är vid årets slut balanserad och redovisas i särskild rapport.

Styrelsen och övriga funktionärer har under året utgjorts av

Ordförande och Webansvarig                                     Maria Lemon

Ledamot                                                                        Sara Svensson

Ledamot                                                                        Hjördis Hammarström

Ledamot                                                                        Karin Rönnkvist

Ledamot                                                                        Jennie Rönnkvist

Kassör                                                                            Kristina Wikström (fd Stavås)

Möten:

Årsmöte hölls 2017-04-29 på Trädgårdsgatan 5, Sörberge.

 1. Mötet genomfördes enligt fastställd dagordning och gästtalare var Sara Svensson (tidigare volontär på barnhemmet Home for Hope).

Styrelsemöten har under andra året varit sex stycken. Protokoll finns att tillgå genom kontakt med Children’s Home.

Verksamhetsutveckling:

 

 1. Löpande uppföljning och avstämningsmöten med hemmen Home for Hope, Human Compassion och centret MCTF

 2. Löpande samarbete med Informationscentret MCTF i Gomoa Tarkwa Ghana. Föreningen MCTF har som ändamål att hjälpa, utbilda och informera utsatta och marginaliserade barn och vuxna, om dess rättigheter i området runt om hemmet Home for Hope.

 3. Regelbunden kontakt med Sundsvall-Vängåvans Rotaryklubb som sponsrat delar av en köksbyggnad i Gomoa Tarkwa Ghana.

 4. Medel och styrning av bygget för en aktivitets/fotollsplan på Home for Hope i Ghana. Planen färdigställd i april 2017.

 5. Medel och styrning av projektet ”Skydd och säkerhet” för uppstart av byggandet för inhägnat område runt Home for Hope i Ghana.

 6. Löpande kontakt med Forum Syd och medverkan i dess utbildning i ”Rättighetsbaserat arbete”, samt ”budgetering och projektering”. Maria Lemon och Kristina Wikström har gått utbildningarna. Medlem Sanna Stavås har gått webutbildningarna.

   

 7. Projektavslut av ”Preserve a child´s right to family enviroment” i Ghana. Ett projekt som löpte fram till 30/9 2017. Children’s Home arbetade med Home for Hope som drev projektet på MCTF, med ett nätverk i Ghana som ska stärka föräldrar I deras roller som föräldrar samt ge kunskap om hur man kan skapa trygga uppväxtmiljöer för barn. Projektet fick bidrag från FORUM Syd.

   

 8. Medlemsregister är upprättat och studier av fadderverksamhet har genomförts.

 9. Fadderprogram har pågått löpande under året.

 10. Insamlingar har löpande genomförts av begagnade kläder. Flertalet biståndspaket blev ivägskickade till barnhemmet Home for Hope och Human Compassion samt till informationscentret MCTF. Gåvor och paket har skickats flera gånger under året.

 11. Second Handbutiken i Sverige har förvarat och sålt det insamlade, som inte kunde skickas som biståndspaket (udda storlekar, skrymmande e.t.c).

 12. Children’s Home Region Syd (Hässleholm) och Region Norge (Oslo) har drivit sin stödverksamhet under året genom insamling av medel och förvärvning av medlemmar.

 13. Medverkan av Children’s Home Region Syd vid Julmarknad i Hässleholm.

 14. Föreläsningar har hållits för Rotary Club Sundsvall-Vängåvan samt HL Display Sundsvall AB

 15. Children’s Home har medverkat och informerat om verksamheten på Framtidsgalan i Sundsvall samt på SCA Medelpads skogsdag vid Merlo slott.

 16. Resa till Ghana har genomförsta för riskanalyser, workshop och utveckling av verksamheten

 17. Hem Human Compassion i Afiama Ghana har fått flytta till Pokuase för att nå ett billigare boende. 10 barn med HIV/AIDS och 2 personal. De arbetar med utbildning inom HIV och tar hand om föräldralösa eller övergivna och sjuka barn från BB och sjukhus.

 18. Privatskola är igång på Home for Hope i Gomoa Tarkwa Ghana med hjälp av stiftelsen Home for Hope.de i Tyskland. Children’s Home utbildar och hjälper personal på Home for Hope i styrelsearbete (för privatskolan) och har bidragit med administrativa insatser så att skolans verksamhet kan utvecklas.

 19. Inköp har skett av skolmaterial, kläder och fritids aktiviteter till barnen på Human Compassion och Home for Hope i Ghana.

 20. Genom medel från Childrens Home har två barn startat sin utbildning på secondary school i Cape Cost Ghana samt ett barn har fått specialist utredning för ögonsjukdom.

Hemsida:

Vår webansvarige Maria Lemon genomför löpande uppdateringar på hemsidan för www.childrenshome.se . På sociala medier @childrenshome.sverige uppdaterar Jennie Rönnkvist, Sara Svensson och Maria Lemon

Fadderantal:

Fadderantalet är vid utgången av 2017: 87 st. Fadderavgiften är 100 kr per månad och de bidragen skickas löpande till barnhemmet.

Medlemsantal:

Medlemsantalet är vid utgången av 2017: 140 st. Medlemsavgiften är 50 kr per år/anmälan och de bidragen skickas löpande till barnhemmet.

Statligt bidrag från FORUM Syd för projektet ”Preserve a child´s right to family enviroment” erhölls på 196 000kr

Något kommunalt bidrag har inte erhållits.

Timrå, 2018-01-28

 

Maria Lemon                                                                 Sara Svensson

 

Hjördis Hammarström                             Karin Rönnkvist

 

Jennie Rönnkvist

Resultat 2017

Policy samarbetspartners