Insamlade pengar

Gåvor till verksamhet

Insamlade pengar:  

314 555 kr 202201-202212

Omsatta för ändamålet:
306 660 kr år 2022

Insamlade pengar är exklusive statliga och kommunala bidrag.

Insamlade pengar tidigare år:

261 052 kr 202101-202112 (sponsring till container leverans fanns ej 2021)

340 481 kr 202001-202012 (+231 000 kr vikta för projekt i Ghana)

270 500 kr 201901-201912 (+254 000 kr vikta för projekt i Ghana)

241 177 kr 201801-2018

Att förvalta pengar från privatpersoner, institutioner eller företag är en förtroendefråga. Children's Home arbetar med att ständigt förbättra sitt sätt arbeta på, så att alla pengar som samlats in används så korrekt och så effektivt som möjligt.

Pengarna, var kommer de ifrån?

Bidragen kommer från privata givare som till exempel svenska hushåll och företag. De bidragen går oavkortat till barnhemmet som Children's Home stödjer. Children's Home försöker finna nya vägar så att flödet till förebyggande arbete för barns rätt till en trygg uppväxt, blir ännu mer kontinuerligt. Ett samarbete är påbörjat med FORUM Syd.
  
Resultat

Sedan Children's Home startade i november 2013 så har intäkterna legat på ca 2 400kr - 3 500kr per månad. En ökning skedde under slutet av 2014 och takten fördelat över de senaste åren och nu 2022, ger ett snitt på 25 000 - 26 000 kr per månad.

Hur fördelas pengarna?

De insamlade pengarna har varit fördelade mellan individuella givare, organisationer och företag som skänkt medel via det konto som är upprättat i Swedbank och de som lämnat bidrag i form av kontanter.
De insamlade kläderna sorteras i storlekar och lagras, eller säljs i Second Hand butiken. När medel och behov finns för att kunna leverera 20 kg kläder per klädpaket, skickas ett klädpaket till barnen.
Alla pengar skickas direkt till till vårat nätverk såsom MCTF, Home for Hope samt Home Human Compassion i Ghana i Västra Afrika. De förmedlar dem ut till de behövande. 


Projekt finns där institutionella medel, som till exempel från Sida, genereras och ger Children's Home möjlighet att verka i större utsträckning.

Förutom direkta pengar och kläder förmedlar bidragsgivarna genom Children's Home till barnen: engagemang, hopp, samhällsansvar och kompetensutvecklingsmöjligheter.
För mer detaljer läs våra kommande årsredovisningar.

Childrens Home har inget 90-konto

Vi har valt att ännu inte ha 90-konton. Fördelen med 90-konton är att man granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen får användas till insamling och administration. Att ha ett 90-konto kostar ca 5-60 000 kr per år och utan andra stöd än privata bidragsgivare så finner vi ingen möjlighet till att ha ett 90-konto. För bidragsgivarna till Children's Home innebär det att det blev totalt 11% (innehåller  även 17 517 kr för fraktkostnader för biståndspaket). Dessa 11 % har därmed använts till annat är direkt till barnen under 2022. Om vi räknar bort fraktkostnaderna för biståndspaket, så har totalt 5 % använts till annat än direkt till de fattiga barnen och vuxna. Att jämföras med andra organisationer som använder kring 15-20% till avgifter m.m. Vi stödjer dock indirekt tanken med 90-konton.

Läs mer om 90-konto på Svensk Insamlingskontroll www.insamlingskontroll.se

Arvoden

Children's Homes har av styrelsen en policy, som gäller för alla.
För att vi ska kunna uppnå våra årsmål och bedriva vår verksamhet, nå resultat och kvalitetssäkra vårat arbete så är det viktigt för oss att våra medarbetare förstår vikten av att arbeta ideellt. Vi har därför ingen lönestruktur och kan koncentrera oss på det viktiga i arbetet med att stödja lla våra projekt för fattiga barn och vuxna - fullt fokus på dem i Ghana!

Styrelsen inom Children's Home arbetar ideellt.

Befattnings- och verksamhetsbeslutare inom Childrens Home är direkt styrelsens medlemmar. Indirekt bidragsgivarna, medlemmarna, informationscentret, utsatta barn och vuxna samt barnhemmen i Ghana. Utan dem finns ingen verksamhet att bygga vidare på.

Läs mer i den kommande årsredovisningen.

Uppföljning, utvärdering och kontroll

Children's Home granskas årligen av skatteverket. Skatteverket granskar årsredovisning, finansiell redovisning och förvaltningen av organisationen. Revisor tittar på den interna kontrollen inom organisationen. Children's Home är medlem i ForumCiv som löpande granskar årsredovisningen och förvaltningen av organisationen. Bidragsgivarna visar genom sina bidrag effektiviteten i verksamheten. Bilder mejlade från barnhemmet kan också ofta innehålla konkreta bilder på skänkta medel. Bilderna publiceras löpande på Children's Homes hemsida. www.childrenshome.se

Children's Home är inte medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd . Vi anser oss för små för att kunna betala den avgift som FRII tar för att kunna hantera årligen hur organisationer tillämpar FRII:s kvalitetskod, som gäller för samtliga FRII:s medlemsorganisationer. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.
Vi stödjer däremot indirekt tanken med FRII:s arbete.

Risker i Ghana

Eftersom Children's Home bedriver verksamhet i ett land där samhället och traditioner ser annorlunda ut än i Sverige och  på vissa plan också är helt olika mot för Sverige, så ställs krav på att vi har ett system för riskhantering och analyser kring de risker som finns. 
Vi arbetar i enlighet med ISO 31000 ”Risk management – Principles and guidelines” men är inte certifierade. Vi förstår innebörden av dokumentation, riskanalyser, analys av externa och interna faktorer samt information om uppföljning och utvärdering. Förutom det har vi en Code of conduct, policys och tydliga rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras och rapporteras.

Läs i vår kodrapport som publiceras första kvartalet varje år (flik Verksamhetsrapporter).


Fotograferingspolicy

Föräldrar eller vårdare ska lämna muntligen eller skriftligen tillstånd till fotograf, för delning av fotografier eller videor 

Tankar kring donationer

Children's Home placerar inte insamlade medel i aktier eller värdepapper, och donerade aktier och liknande andelar säljs utan dröjsmål. Vi vill inte heller acceptera donationer vars intressen står i direkt konflikt med Children's Homes visioner och mål.

Årsredovisningar
       
Se flik verksamhetsrapporter.

Dela den här sidan